Albatross – Adhar

G                 D               C               D

आँखा उघार्ने बेला भो  निन्द्राबाट जाग्ने बेला भो

G                D                C         D

रुमल्लिए नौलो धारणा लिएर रुमल्लिए नौलो दिशा तिर

G          C                               D
रुमल्लिए नौलो धारणा लिएर रुमल्लिए
G        C         D               C          D

आँखा उघार्ने बेला भो  निन्द्राबाट जाग्ने बेला भो

G        C               G        C             D

रुमल्लिए नौलो धारणा लिएर रुमल्लिए नौलो दिशा तिर

G        C             D                     D
रुमल्लिए नौलो धारणा लिएर रुमल्लिए
G        C         D       G        C             D

आँखा उघार्ने बेला भो  निन्द्राबाट जाग्ने बेला भो

G        C         D        G        C              D

रुमल्लिए नौलो धारणा लिएर रुमल्लिए नौलो दिशा तिर

G        C         D       D
रुमल्लिए नौलो धारणा लिएर रुमल्लिए
G        C         D       G        C         D

आँखा उघार्ने बेला भो  निन्द्राबाट जाग्ने बेला भो

G        C         D        G        C         D

रुमल्लिए नौलो धारणा लिएर रुमल्लिए नौलो दिशा तिर

G           C                D                    D
रुमल्लिए नौलो धारणा लिएर रुमल्लिए
G        C         D       G        C             D

आँखा उघार्ने बेला भो  निन्द्राबाट जाग्ने बेला भो

G        C           D           G                 D

रुमल्लिए नौलो धारणा लिएर रुमल्लिए नौलो दिशा तिर

G        C                    D                   D
रुमल्लिए नौलो धारणा लिएर रुमल्लिए