• Sun. Jun 13th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Title: Kya dami vo
Artist: Shiva Pariyar
Chords used: E, C#m, B, A, F#m, G#m. 

Lyrics and Chords

E………………………………………………………………………………………………
बेहोस पछी त होसमा आउदा, क्या दामी भो, क्या दामी भो
E………………………………………………………………………………………………
बेहोस पछी त होसमा आउदा, क्या दामी भो
E………………………………………………………………………………………………
बेहोस पछी त होसमा आउदा, क्या दामी भो
C#m………………………………………B………………………..
यहाँ पिउने म, पिलाउनेको पो क्या बद्नामी भो
A…………………………………………..B……………………………
यहाँ पिउने म, पिलाउनेको पो क्या बद्नामी भो
E…………………………………………F#m..………………………
यहाँ पिउने म, पिलाउनेको पो क्या बद्नामी भो
G#m………………………………….F#m…………………………..
यहाँ पिउने म, पिलाउनेको पो क्या बद्नामी भो
C#m………………………………………B………………………..
यहाँ पिउने म, पिलाउनेको पो क्या बद्नामी भो
A…………………………………………..B……………………………
यहाँ पिउने म, पिलाउनेको पो क्या बद्नामी भो
 
E………………………………………………………………………………………………
बेहोस पछी त होसमा आउदा, क्या दामी भो, क्या दामी भो
E………………………………………………………………………………………………
बेहोस पछी त होसमा आउदा, क्या दामी भो
E………………………………………………………………………………………………
बेहोस पछी त होसमा आउदा, क्या दामी भो
C#m………………………………………B………………………..
यहाँ पिउने म, पिलाउनेको पो क्या बद्नामी भो
A…………………………………………..B……………………………
यहाँ पिउने म, पिलाउनेको पो क्या बद्नामी भो

E…………………………………G#m……………………A……………
बाहिरा अमृत लेखे पनि भित्र भने बिसादी रहेछ
E………………………………………………………………………………….
भित्र भने बिसादी रहेछ
E…………………………………G#m……………………A……………
हो, बाहिरा अमृत लेखे पनि भित्र भने बिसादी रहेछ
E………………………………………………………………………………….
भित्र भने बिसादी रहेछ
 
C#m……………………………………………….B…………………………
माया अमृत पिए देखी जिन्दगी क्या बिरामी भो
A………………………………………………..B…………………….
माया अमृत पिए देखी जिन्दगी क्या बिरामी भो
E…………………………………………….F#m…………………..
माया अमृत पिए देखी जिन्दगी क्या बिरामी भो
G#m…………………………………..F#m………………………….
माया अमृत पिए देखी जिन्दगी क्या बिरामी भो
C#m………………………………..B………………………………
यहाँ पिउने म, पिलाउनेको पो क्या बद्नमी भो
A…………………………………….B…………………………………
यहाँ पिउने म, पिलाउनेको पो क्या बद्नमी भो
 
E…………………………………G#m……………………A……………
घात गर्छौ माफी दिन्छु फेरी गर्छौ बदमासी-बदमासी
E………………………………………………………………………………….
फेरी गर्छौ बदमासी-बदमासी
E…………………………………G#m……………………A……………
हो, घात गर्छौ माफी दिन्छु फेरी गर्छौ बदमासी-बदमासी
E………………………………………………………………………………….
फेरी गर्छौ बदमासी-बदमासी

C#m……………………………………………….B…………………………
सन्नासो झैं मन कस्ने जवानी, क्या बेइमानी भो
A………………………………………………..B…………………….
सन्नासो झैं मन कस्ने जवानी, क्या बेइमानी भो
E…………………………………………….F#m…………………..
सन्नासो झैं मन कस्ने जवानी, क्या बेइमानी भो
G#m…………………………………..F#m………………………….
सन्नासो झैं मन कस्ने जवानी, क्या बेइमानी भो
C#m………………………………..B………………………………
सन्नासो झैं मन कस्ने जवानी, क्या बेइमानी भो
A…………………………………….B…………………………………
सन्नासो झैं मन कस्ने जवानी, क्या बेइमानी भो
C#m………………………………..B………………………………
यहाँ पिउने म, पिलाउनेको पो क्या बद्नमी भो
A…………………………………….B…………………………………
यहाँ पिउने म, पिलाउनेको पो क्या बद्नमी भो
 
E………………………………………………………………………………………………
बेहोस पछी त होसमा आउदा क्या दामी.. क्या दामी.. क्या दामी..
E………………………………………………………………………………………………
क्या दामी भो
C#m………………………………………B………………………..
यहाँ पिउने म, पिलाउनेको पो क्या बद्नमी भो
A…………………………………………..B……………………………
यहाँ पिउने म, पिलाउनेको पो क्या बद्नमी भो
A…………………………………………..B……………………………
यहाँ पिउने म, पिलाउनेको पो क्या बद्नमी भो
A…………………………………………..B……………………………
यहाँ पिउने म, पिलाउनेको पो क्या बद्नमी भो

Lyrics and Chords

E………………………………………………………………………………………………
Behosi pachi ta hosma aauda kya daami bho, kya daami bho
E………………………………………………………………………………………………
Behosi pachi ta hosma aauda kya daami bho
C#m………………………………………B………………………..
Yaha piune ma pilaune ko po kya badnaami bho
A…………………………………………..B……………………………
Yaha piune ma pilaune ko po kya badnaami bho
E…………………………………………F#m..………………………
Yaha piune ma pilaune ko po kya badnaami bho
G#m………………………………….F#m…………………………..
Yaha piune ma pilaune ko po kya badnaami bho
C#m………………………………………B………………………..
Yaha piune ma pilaune ko po kya badnaami bho
A…………………………………………..B……………………………
Yaha piune ma pilaune ko po kya badnaami bho
 
E………………………………………………………………………………………………
Behosi pachi ta hosma aauda kya daami bho, kya daami bho
E………………………………………………………………………………………………
Behosi pachi ta hosma aauda kya daami bho
C#m………………………………………B………………………..
Yaha piune ma pilaune ko po kya badnaami bho
A…………………………………………..B……………………………
Yaha piune ma pilaune ko po kya badnaami bho
E…………………………………………F#m..………………………
Yaha piune ma pilaune ko po kya badnaami bho
G#m………………………………….F#m…………………………..
Yaha piune ma pilaune ko po kya badnaami bho
C#m………………………………………B………………………..
Yaha piune ma pilaune ko po kya badnaami bho
A…………………………………………..B……………………………
Yaha piune ma pilaune ko po kya badnaami bho
 
E…………………………………G#m……………………A……………
Bahira Amrit lekhe pani bhitra bhane bishadi raichha
E………………………………………………………………………………….
bhitra bhane bishadi raichha
E…………………………………G#m……………………A……………
Bahira Amrit lekhe pani bhitra bhane bishadi raichha
E………………………………………………………………………………….
bhitra bhane bishadi raichha
 
C#m……………………………………………….B…………………………
maya amrit piye dheki jindagi kyaa birami bho
A………………………………………………..B…………………….
maya amrit piye dheki jindagi kyaa birami bho
E…………………………………………….F#m…………………..
maya amrit piye dheki jindagi kyaa birami bho
G#m…………………………………..F#m………………………….
maya amrit piye dheki jindagi kyaa birami bho
C#m………………………………..B………………………………
Yaha piune ma pilaune ko po kya badnaami bho
A…………………………………….B…………………………………
Yaha piune ma pilaune ko po kya badnaami bho
 
E…………………………………G#m……………………A……………
Ghaat garchhau mafi dinchhu feri garchhau badmasi badmasi
E………………………………………………………………………………….
feri garchhau badmasi badmasi
E…………………………………G#m……………………A……………
Ghaat garchhau mafi dinchhu feri garchhau badmasi badmasi
E………………………………………………………………………………….
feri garchhau badmasi badmasi
 
C#m……………………………………………….B…………………………
Sanaasho jhai man kasne jawani kya baimani bho
A………………………………………………..B…………………….
Sanaasho jhai man kasne jawani kya baimani bho
E…………………………………………….F#m…………………..
Sanaasho jhai man kasne jawani kya baimani bho
G#m…………………………………..F#m………………………….
Sanaasho jhai man kasne jawani kya baimani bho
C#m………………………………..B………………………………
Sanaasho jhai man kasne jawani kya baimani bho
A…………………………………….B…………………………………
Sanaasho jhai man kasne jawani kya baimani bho
C#m………………………………..B………………………………
Yaha piune ma pilaune ko po kya badnasmi bho
A…………………………………….B…………………………………
Yaha piune ma pilaune ko po kya badnasmi bho
 
E………………………………………………………………………………………………
Behosi pachi ta hosma aauda kya daami.. kya daami.. kya daami..
E………………………………………………………………………………………………
kya daami bho
C#m………………………………………B………………………..
Yaha piune ma pilaune ko po  kya badnaami bho
A…………………………………………..B……………………………
Yaha piune ma pilaune ko po  kya badnaami bho
A…………………………………………..B……………………………
Yaha piune ma pilaune ko po  kya badnaami bho
A…………………………………………..B……………………………
Yaha piune ma pilaune ko po  kya badnaami bho
Thank you so much for visiting us.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: