• Mon. Apr 12th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Himalayan Band Musu musu hasi deu Lyrics and Chords

Byadmin.amrit

Aug 11, 2020
Title: Musu musu hasi deu
Artist: Himalayan Band
Chords used: C, Dm, 

Lyrics and Chords

C………………….Dm…………….
मुसुमुसु हाँसी देउन लै लै
G……………….C…..
मुसुमुसु हाँसी देउ
C………………….Dm…………….
मुसुमुसु हाँसी देउन लै लै
G……………….C…..
मुसुमुसु हाँसी देउ
 
C……………..Dm…………….
यो मायालाई मारी देउ
C………………Dm…………….
या हृदयलाई छेडी देउ
C……………..Dm…………….
यो मायालाई मारी देउ
C………………Dm…………….
या हृदयलाई छेडी देउ
 
C………………….Dm…………….
मुसुमुसु हाँसी देउन लै लै
G……………….C…..
मुसुमुसु हाँसी देउ
 
C…………………………..
कर्के नजर हरु को
……….Dm……………………….
नसालु असरमा परे
…………….G…………………..
गुलावी ओठहरुको
……….C……………………….
मिठा मिठा चोटमा परे
 
C…………………………..
कर्के नजर हरु को
……….Dm……………………….
नसालु असरमा परे
…………….G…………………..
गुलावी ओठहरुको
……….C……………………….
मिठा मिठा चोटमा परे
 
F…………………………………..C……………
बेहोस हुने हो कि यहाँ म आत्ति सके
F…………………………………..C……………
बेहोस हुने हो कि यहाँ म मात्ति सके
 
C………………….Dm…………….
मुसुमुसु हाँसी देउन लै लै
G……………….C…..
मुसुमुसु हाँसी देउ
C………………….Dm…………….
मुसुमुसु हाँसी देउन लै लै
G……………….C…..
मुसुमुसु हाँसी देउ
 
C……………..Dm…………….
यो मायालाई मारी देउ
C………………Dm…………….
या हृदयलाई छेडी देउ
C……………..Dm…………….
यो मायालाई मारी देउ
C………………Dm…………….
या हृदयलाई छेडी देउ
 
C………………….Dm…………….
मुसुमुसु हाँसी देउन लै लै
G……………….C…..
मुसुमुसु हाँसी देउ
 
C…………………………………….
मेरो यौवन को बाग मा
C…………………………………….
फुल्यो  फूल  जसमा
…………….G…………………..
तिमी मात्र नै हो कि  
……….C……………………….
तिमी मात्र नै हो
 
C…………………………………….
मेरो यौवन को बाग मा
C…………………………………….
फुल्यो  फूल  जसमा
…………….G…………………..
तिमी मात्र नै हो कि  
……….C……………………….
तिमी मात्र नै हो
 
F…………………………………..C……………
बतासीने हो कि ओइलि झर्ने पो  हो
F…………………………………..C……………
बतासीने हो कि ओइलि झर्ने पो हो
 
C………………….Dm…………….
मुसुमुसु हाँसी देउन लै लै
G……………….C…..
मुसुमुसु हाँसी देउ
C………………….Dm…………….
मुसुमुसु हाँसी देउन लै लै
G……………….C…..
मुसुमुसु हाँसी देउ
 
C……………..Dm…………….
यो मायालाई मारी देउ
C………………Dm…………….
या हृदयलाई छेडी देउ
C……………..Dm…………….
यो मायालाई मारी देउ
C………………Dm…………….
या हृदयलाई छेडी देउ
 
C………………….Dm…………….
मुसुमुसु हाँसी देउन लै लै
G……………….C…..
मुसुमुसु हाँसी देउ
 
C………………….Dm…………….
मुसुमुसु हाँसी देउन लै लै
G……………….C…..
मुसुमुसु हाँसी देउ

Lyrics and Chords

C………………………..Dm…………….
Musu musu hansi deu nai lai lai
G………………………..C…..
musu musu hansi deu
C………………………..Dm…………….
Musu musu hansi deu nai lai lai
G………………………..C…..
musu musu hansi deu
 
C………………….Dm…………….
yo maya lai mari deu
G………………….C……….
ya hridaya chedi deu
C………………….Dm…………….
yo maya lai mari deu
G………………….C……….
ya hridaya chedi deu
 
C………………………..Dm…………….
Musu musu hansi deu nai lai lai
G………………………..C…..
musu musu hansi deu
 
C…………………………..
Karke nazar haruko
……….Dm……………………….
nasalu asar ma paren
…………….G…………………..
Gulabi onth haru ko
……….C……………………….
mitha mitha chot ma pare
 
C…………………………..
Karke nazar haruko
……….Dm……………………….
nasalu asar ma paren
…………….G…………………..
Gulabi onth haru ko
……….C……………………….
mitha mitha chot ma pare
 
F…………………………………..C……………
Behos hune hoki yaha ma aati sake
F…………………………………..C……………
Behos hune hoki yaha ma maati sake
 
C………………………..Dm…………….
Musu musu hansi deu nai lai lai
G………………………..C…..
musu musu hansi deu
C………………………..Dm…………….
Musu musu hansi deu nai lai lai
G………………………..C…..
musu musu hansi deu
 
C………………….Dm…………….
yo maya lai mari deu
G………………….C……….
ya hridaya chedi deu
C………………….Dm…………….
yo maya lai mari deu
G………………….C……….
ya hridaya chedi deu
 
C………………………..Dm…………….
Musu musu hansi deu nai lai lai
G………………………..C…..
musu musu hansi deu
 
C…………………………………….
Mero youban ko baaga ma
……….Dm……………………….
phuelo phool jasama
…………….G…………………..
timi maatra nai hau ki
……….C……………………….
timi maatra nai hau
 
C…………………………………….
Mero youban ko baaga ma
……….Dm……………………….
phuelo phool jasama
…………….G…………………..
timi maatra nai hau ki
……….C……………………….
timi maatra nai hau
 
F…………………………………..C……………
Batasine hoki oili jharne po hoki
F…………………………………..C……………
Batasine hoki oili jharne po hoki
 
C………………………..Dm…………….
Musu musu hansi deu nai lai lai
G………………………..C…..
musu musu hansi deu
C………………………..Dm…………….
Musu musu hansi deu nai lai lai
G………………………..C…..
musu musu hansi deu
 
C………………….Dm…………….
yo maya lai mari deu
G………………….C……….
ya hridaya chedi deu
C………………….Dm…………….
yo maya lai mari deu
G………………….C……….
ya hridaya chedi deu
 
C………………………..Dm…………….
Musu musu hansi deu nai lai lai
G………………………..C…..
musu musu hansi deu
C………………………..Dm…………….
Musu musu hansi deu nai lai lai
G………………………..C…..
musu musu hansi deu
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: