• Tue. Apr 13th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

1974 AD Mutu bhari bhari Lyrics and Chords

Byadmin.amrit

Jul 16, 2020
Title: Mutu bhari bhari
Artist: 1974 AD
Chords used: C, F, Bb, Am, Em

Lyrics and Chords

C……………………………..F………………
Mutu bhari bhari sametine chha
…………..C………………………..
sabai ko maya prerna haru
C………………………………F…………………….
Hridaya bhari bhari gunji rahane chha
………………..C…………..
Srijana ka dhoon haru
 
C……………………………Bb…………………F…………………..C….
chhati bhari bhari mero ataune chha sabai ko yaad haru
C……………………………Bb…………………F…………………..C….
Dina maile ke po sake pauna bhane dherai paye saath haru
 
Bb………………….F…………….C..
Aafnai bane sara sansar  haru
 
Am………………………………Em……………………
Saathi bhai haru le layeko gunn haru sangai
Am………………………………Em……………………
Maile srijana gareko mitho dhun haru saathai
 
Bb………………………………..C…….
Sablai afno bhanne kasam khaye
Bb………………………………..C………………………………..
Sablai maya garne  bachha maile garen
 
 
 
C……………………………..F………………
Mutu bhari bhari sametine chha
…………..C………………………..
sabai ko maya prerna haru
C………………………………F…………………….
Hridaya bhari bhari gunji rahane chha
………………..C…………..
Srijana ka dhoon haru
 
Am………………………………Em……………………
Uni haru ko aantar aatma ma nai sadhai
Am………………………………Em……………………
Duldai ramdai aaljhi rahane sandhai
Bb………………………………..C………………
Sablai aafno bhanne kasam malie khaye
Bb………………………………..C……………….
Sablai maya garne baachha maile garen
 
C……………………………..F………………
Mutu bhari bhari sametine chha
…………..C………………………..
sabai ko maya prerna haru
C………………………………F…………………….
Hridaya bhari bhari gunji rahane chha
………………..C…………..
Srijana ka dhoon haru
 
C……………………………Bb…………………F…………………..C….
chhati bhari bhari mero ataune chha sabai ko yaad haru
C……………………………Bb…………………F…………………..C….
Dina maile ke po sake pauna bhane dherai paye saath haru
 
Bb………………….F…………….C..
Aafnai bane sara sansar  haru
 
Bb………………….F…………….C..
Aafnai bane sara sansar  haru
 
Bb………………….F…………….C..
Ra ra rarrarara ra raaaaaaaaaaara ra
 
Bb………………….F…………….C..
Ra ra rarrarara ra raaaaaaaaaaara ra
 
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: