Title: Timile bhaneka sara dev chhoyera
Artist: Narayan Gopal
Chords used: Em, D, Am, D7, Cm

Lyrics and Chords

Em………….D…………………Em…..
Timile bhaneka sara dev choyera
 
Em………….D…………………Em…..
Timile bhaneka sara dev choyera
Am………….Em…D………Em……
ma kiriya khana, kaha sakchu ra
……………E……..Em………………..D…………….
yedi manchau bhane ma timrai dev bhanera
……………..D………….Em…..D7……Em…..
ma ta khae dinchu kasam afailai bhakera
 
Em………….D…………………Em…..
Timile bhaneka sara dev choyera
 
Em…………………………………………Am……………….
tara lai sakshi rakhera, bacha nai kahile khayethe
Em…………………………………………………Am………..
panima aaula chopera sandhi nai kahile garethe
………..Em…………………..C……………….Cm……..
ani badhyeta ko k kura, paap dharma ko k kura
Em……..D……..E…………Em……………..D………………Em…..
biswas gara bhanchau bhane, abiswas nai kahile garethe
 
Em………….D…………………Em…..
Timile bhaneka sara dev choyera
 
Em………………………………………………Am……..
raat bhar timi roi dida, roye thein ma kehi ber
Em……………………………………………….Am…………..
kehi ber timi hasi dida, haanse thein ma dherai ber
………Em………………………C……………..Em…….
ani paurasta ko k kura, chauda chati ko k kura
Em…………D………..E……………Em.
sukha ma haasa bhanchau bhane
D……………………………..Em…..
dukha ma nai kahile royethe
 
Em………..D………………….Em….
timile bhaneka sara dev choyera
 
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *