• Mon. Apr 12th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Dibya Subba : Paschatap Lyrics and chords

Byadmin.amrit

Jun 18, 2020
Title: Paschhatap
Artist: Dibya Subba
Chords used: D, C, F, A#

Lyrics and Chords

D……………..C…………
म  तिम्रो  आँखा  मा 
F………………………..A#……………
सजाउन    कहाँ  योग्य  छु  र 
A#…………..C…………….F………….
म  तिम्रो  आँशु  बनी  दिएको  छु
 
A#…………….C…………………
तिम्रो  कोमल  मुटु  मा  
F……………..A#…………………
राख्न  कहाँ  काबिल  छु  र
A#………..C…………..F…………….
त्यो  मुटु  मैले   दुखाएको  छु
 
F……………………A#……….
बुझिन  मैले  तिम्रो  माया 
C………………F…………………………..
जब  तिमी  म  संगै  थियौ 
F……………………A#……….
जब  महसुस  गरे  मैले 
C………………F…………………………..
तर  तिमी  टाढा  भइ  सक्यौ
 
F………….C…..
याद आउछ  
…F………..A#………..
तिमी  ले   भनेका
… C………….
कुरा  हरु 
 
F…………..C……………..
आज  म  एक्लो   छु 
F………………….. ….C……….
पश्चाताप  मा  जली  रहेछु 
C………F……………………..
म  जली  रहेछु 
 
F…………………….A#…….
प्रत्येक  ती  पल  संगै 
C……….F………..
बिताएका 
F……………………….A#….
आँखा  भित्र  काँडा बनी 
C………..F….
बिझी   दिन्छ 
 
F………….C…..
याद आउछ  
…F………..A#………..
तिमी  ले   भनेका
… C………….
कुरा  हरु 
 
F……………………A#……….
बुझिन  मैले  तिम्रो  माया 
C………………F…………………………..
जब  तिमी  म  संगै  थियौ 
F……………………A#……….
जब  महसुस  गरे  मैले 
C………………F…………………………..
तर  तिमी  टाढा  भइ  सक्यौ
 
F………….C…..
याद आउछ  
…F………..A#………..
तिमी  ले   भनेका
… C………….
कुरा  हरु 
 
F…………..C……………..
आज  म  एक्लो   छु 
F………………….. ….C……….
पश्चाताप  मा  जली  रहेछु 
C………F……………………..
म  जली  रहेछु 
 
F…………..C……………..
आज  म  एक्लो   छु 
F………………….. ….C……….
पश्चाताप  मा  जली  रहेछु 
C………F……………………..
म  जली  रहेछु 
 
C………F……………………..
म  जली  रहेछु 

Lyrics and Chords

D……………..C…………
Ma timro aankha ma
F………………………..A#……………
sajauna kahan yogya chu ra
A#…………..C…………….F………….
Ma timro aanshu bani diyeko chu
 
A#…………….C…………………
Timro komal mutu maa ma
F……………..A#…………………
rakhna kahan kabil chu ra
A#………..C…………..F…………….
Tyo mutu malai dukhayeko chu
 
F……………………A#……….
Bujina maile timro maya
C………………F…………………………..
jaba timi ma sanga thiyou
F……………………A#……….
Jaba mahsus gare maile
C………………F…………………………..
tara timi tada bhaye sakyou
 
F………….C…..
Yaad auncha
…F………..A#………..
timi le bhaneka
… C………….
kura haru
 
F…………..C……………..
Aja ma eklo chu huuu
F………………….. ….C……….
paschatap ma jali rahechu
C………F……………………..
ma jali rahechu
 
F…………………….A#…….
pratyek ti pal sangai
C……….F………..
bitayeka
F……………………….A#….
ankha bhitra kada bani
C………..F….
biji dincha
 
F………….C…..
Yaad auncha
…F………..A#………..
timi le bhaneka
… C………….
kura haru
 
F……………………A#……….
Bujina maile timro maya
C………………F…………………………..
jaba timi ma sanga thiyou
F……………………A#……….
Jaba mahsus gare maile
C………………F…………………………..
tara timi tada bhaye sakyou
F………….C…..
Yaad auncha
…F………..A#………..
timi le bhaneka
… C………….
kura haru
 
F…………..C……………..
Aja ma eklo chu huuu
F………………….. ….C……….
paschatap ma jali rahechu
C………F……………………..
ma jali rahechu
 
F…………..C……………..
Aja ma eklo chu huuu
F………………….. ….C……….
paschatap ma jali rahechu
C………F……………………..
ma jali rahechu
 
C………F……………………..
ma jali rahechu
Thank you so much for visiting us.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: